હાઇકોર્ટ ઓફ ગુજરાત વર્ગ-4 ની જગ્યા માટે ના કોલ લેટર.                હાઇકોર્ટ ઓફ ગુજરાત દ્વારા તા.1/09/2018 ના રોજ હમાલ, ચોકિદાર, લિફટમેન અને પટાવાળા ની વર્ગ-4 ની જગ્યા માટે બહાર પાડવામાં આવેલી ભરતી ની પરીક્ષા માટે ના કોલ લેટર ભરતી પરીક્ષા બોડૅ દ્વારા તારીખ: 7/12/2018 ના રોજ બહાર પાડવામાં આવેલ છે.
                જે ઉમેદવારે હમાલ, ચોકિદાર, લિફટમેન તેમજ પટાવાળાની જગ્યા માટે પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવી હતી તે ઉમેદવારે તારીખ: 16/12/2018 ના રોજ  ની લેખિત પરીક્ષા માટે ના કોલ લેટર હાઇકોર્ટે ઓફ ગુજરાત દ્વારા બહાર પાડવામાં આવ્યા છે.

હાઇકોર્ટ ઓફ ગુજરાત કોલ લેટર
કોલ લેટર 
       
              હમાલ, ચોકીદાર, લીફટમેન તેમજ પટાવાળા ની વર્ગ-4 ની જગ્યા માટે ના કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા માટે Click here
હાઇકોર્ટ ઓફ ગુજરાત વર્ગ-4 ની જગ્યા માટે ના કોલ લેટર. હાઇકોર્ટ ઓફ ગુજરાત વર્ગ-4 ની જગ્યા માટે ના કોલ લેટર. Reviewed by Parmar sanjay on December 07, 2018 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.